Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Overige bepalingen
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op
afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak
tussen die derde en de ondernemer;
1.2
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3
Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4
Dag: kalenderdag;
1.5
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6
Duurovereenkomst:
een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het
doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9
Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10
Overeenkomst
op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop
op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11
Techniek
voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Vestigingsadres:

Vestigingsadres:
Made by Mila
Bovensim 16
3192HA Hoogvliet
KvK nummer:
84293950
BTW nummer:
NL003943918B21
E-mail klantenservice:
info@madebymila.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1
Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
3.2
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3.3
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.
het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de
prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op
afstand;
e.
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien
de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is;
5.6
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
6.1
De
consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2
De
in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of
een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder
is, het product heeft ontvangen, of:
a.
als de consument in
eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een
bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
b.
als de levering van een product bestaat uit
verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c.
bij overeenkomsten voor regelmatige
levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.1
De
consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar
deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1
Tijdens
de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de
mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
zou mogen doen.
7.2
De consument is alleen aansprakelijk voor
waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1
Als
de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het sturen van
een e-mail naar info@madebymila.nl waarin hij ten minste vermeld:
a.
de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht
b.
het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is
c.
de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken
8.2
Zo
snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt
hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3
De
consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6
Indien
de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat
evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer
is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
8.7
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
9.1
Als
de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2
De ondernemer
vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de
dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen
tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3
De
ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere
methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4
Als
de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De
ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1.
Producten of diensten waarvan de prijs ofwel het aanbod gebonden is aan
schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten
die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.
Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5.
Dienstenovereenkomsten
voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan
voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6.
Overeenkomsten
met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7.
Volgens
specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn;
8.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde
producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
10.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.
Alcoholische
dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30
dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen
van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
11.1
Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen.
11.2
In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3
Prijsverhogingen binnen 3
maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4
Prijsverhogingen
vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5
De
in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen is geen BTW
verwerkt. Dit nu de ondernemer een beroep heeft gedaan op kleine
ondernemingsregeling.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
12.1
De
ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2
De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.3
Een
door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.4
Onder extra
garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument
bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
13.1
De
ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
13.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
13.3
Met
inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een
andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding
13.4
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5
Het
risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
14.1
De
consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.2
De consument kan een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.3
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a.te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

b.tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c.altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
14.4
Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
14.5
In afwijking van het vorige lid mag een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
14.6
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
14.7
Een
overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
14.8
Als
een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
15.1
Voor
zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of
bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten
van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
15.2
Bij de
verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan
50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
15.3
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
15.4
Indien
de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en
de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven
van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd
de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over
de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
16.1
De
ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
16.2
Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
16.3
Bij de ondernemer ingediende klachten
worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van
14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Het
eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat
hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan.
Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van
levering.

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen
18.1
Op
overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
18.2
Ondernemer is gerechtigd deze algemene
voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts
van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor
de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.